ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

“Спечели награди от Goto Jewellery and Diamonds”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Спечели награди от Goto Jewellery and Diamonds”, наричана по–долу за краткост ПРОМОЦИЯТА, се организира и провежда от Р-22 ЕООД, създаващо програма Радио ENERGY, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на Интернет адрес: http:// www.radioenergy.bg

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 22.04.2024 г. и продължава до 26.04.2024 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http:// www.radioenergy.bg при условията на т.2.3. от настоящите правила.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България към момента на участието си.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Радио ENERGY, служители на GOTO, а също така и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва Radioplay Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на т. 5.1. и/или т. 5.2., то той има право да анулира получената от него награда, респ. да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

5.4. Всеки участник, който се включи в промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За участие в Промоцията е потребителите трябва да отговорят на поне един от публикуваните във фейсбук страницата на Радио ENERGY въпроси. Ще бъдат публикувани общо три въпроса в дните понеделник, сряда и петък.

6.2. В края на промоцията, чрез жребий, от всички, отговорили правилно на поне един въпрос, ще бъдат изтеглени печелившите.

6.3. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет страницата на радио ENERG.

6.4. Награда: Подаръчен ваучер на стойност 500 лв.

 

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В случай, че Организаторът на успее да установи контакт с някой от печелившите в рамките на 3 дни след официалното им обявяване на сайта или те не потърсят наградата си, Радио ENERGY си запазва правото да изтегли нов печеливш.

7.2. Организаторът  не се ангажира с поемане на транспортните разходи за придвижването на печелившия до офиса на Радио ENERGY, с цел получаване на наградата.

 

ЧАСТ 8. ПЕЧЕЛИВШ, ПРЕТЕНЦИИ, ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИИ

8.1. Наградата  ще се предостави на участник, имащ право да участва в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградата от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградата.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

 

ЧАСТ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

 

ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на Радио ENERGY.

13.2. Участникът се е запознал с Уведомлението относно обработката на лични данни за целите на организирани игри, конкурси и гласувания, публикувано от Организатора на страницата му в интернет.

 

13.3. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията