ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 Промоцията „Преоткрий българското с Брей! и спечели ваучер за пазаруване в Kaufland“ се организира и провежда от „Радио Енерджи“ и „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, наречени по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането си в промоцията участниците се съгласяват с ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАBИЛА.

    2.2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: radioenergy.bg.

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: radioenergy.bg, без да уведомяват предварително потребителите си за това.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

   Промоцията „Преоткрий българското с Брей! и спечели ваучер за пазаруване в Kaufland“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    4.1. Промоцията ще се проведе в периода: 16.08.2021 г. – 27.08.2021 г.

    4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете ѝ, като известяват за това на Интернет адрес: radioenergy.bg, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила,  без да уведомяват предварително потребителите си за това.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    5.1. В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с постоянно местожителство в Република България, което се е регистрирало лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) за участието си в Промоцията.

    5.2. B Промоцията нямат право да участват служителите на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ“ АД, както и членовете на техните семейства.

    5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

  5.4. Bсяко лице, което се включи в Промоцията, т.е. отговори вярно на дневния въпрос за играта публикуван в официалната фейсбук страница на Радио Енерджи, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

    6.1. За да участва в Промоцията, участникът трябва да отговори вярно на дневния въпрос за играта, публикуван във Фейсбук страницата на Радио Енерджи. Въпросите са свързани с продукти с марка „Брей“ на търговската верига Kaufland.

Всеки делничен ден в периода на промоцията ще бъде избиран на произволен принцип един участник, който е отговорил правилно на дневния въпрос с коментар под публикацията.

Всеки печеливш ще бъде уведомен с лично съобщение до профила, с който е участвал.

След като бъдат уведомени от екипа на Радио Енерджи, спечелилите участници трябва да подадат лична информация като:  три имена, адрес за доставка на наградата и телефон. В случай че печеливш не предостави данни за получаване на наградата в срок до 10 дни от уведомлението му, организаторът е оправомощен да посочи резервен участник, който да получи наградата.

  6.2. Награди: Организаторът „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД предоставя наградите, които са, както следва:

10  броя дневни награди, всяка от които е ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 40 лв.

              

6.3. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена по причини, независещи от тях и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш участник или причини извън контрола на Организаторите.

ЧАCТ 7. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 8. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 9. ПУБЛИЧНОCТ

    9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори/SMS  и/или e-mail по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

    10.1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта, съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратори на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградите на спечелилите участници. След приключване на Играта направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.     

 10.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.