ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“СПЕЧЕЛИ СЛАДКА ПРАТКА ОТ МЕНТИНА”

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “СПЕЧЕЛИ СЛАДКА ПРАТКА ОТ МЕНТИНА” се организира и провежда от радио ENERGY, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

 

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя

Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след

официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията “СПЕЧЕЛИ СЛАДКА ПРАТКА ОТ МЕНТИНА”

се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

4.1. Промоцията стартира на 13.07.2020 г. и продължава до 07.08.2020г. включително.

 

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.radioenergy.bg.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

 

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Fresh Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

 

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Желаещите да участват в «Спечели сладка пратка от Ментина», трябва да отговорят с коментар на въпроса, по дневния пост в страницата на Радио ENERGY във фейсбук (https://www.facebook.com/radioENERGY.bg/). Всеки ден, на случаен принцип се избира по един участник, отговорил правилно, който печели награда – комплект от продукти Ментина.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

 

ЧАСТ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

 

14.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали,

предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който

считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на

печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно

спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

14.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да

комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това.